Hvorfor sover vi mindre enn det vi vet vi trenger? Og hva fører for lite søvn til?

Argument er et program som vil stimulere elevens egen aktivitet i læringen. Læringsløpet om søvn gir rik anledning til kritisk tenking, argumentasjon, forståelse og dybdelæring på fagfelt som fysiologi, kropp og helse, livsmestring, kritisk tenking og argumentasjon.

Oppbyggingen av læringsløpet er basert på den didaktiske modellen som du finner her:

https://argument.uib.no/modellen/

I de foreslåtte aktivitetene og metodene er vi alltid på et nivå i den grafiske modellen, som igjen er støttet av teksten på nettsiden.

Argument-temaene har utgangspunkt i samfunnsaktuelle problemstillinger. Elevene vil arbeide med ekte data fra saker som er viktige og relevante, og som de kan engasjere seg i. Spørsmålet vi stiller i programmet om søvn, er:

«Hvorfor sover vi mindre enn vi vet vi trenger?»

 

Søvn er et viktig felt i livet der elevene i vår aldersgruppe får mer og mer selvbestemmelse. Forskning viser – som vi skal se – at ungdommer sover for lite, og stadig mindre. Hensikten med læringsprogrammet her er å gi elevene kunnskap, øve dem i kritisk lesing av data og tekst, og i argumentasjon. I læringsløpet bruker vi utforskende arbeidsmåter, og den didaktiske modellen for arbeid med samfunnsaktuelle problemstillinger.

Vi knytter kommentarene og veiledningen til den didaktiske modellen, ved å henvise til stegene som er angitt på illustrasjonen og i teksten på modellsiden.

[lenke modell-illustrasjon]

Engasjere, oppdage saken

Innledning, klasseromsdialog.

Den innledende dialogen er tenkt som et utgangspunkt for en kort samtale i klassen.

 

Kanskje kjenner du igjen noe fra samtalen under:

Kjell og Bjørg prater om når de står opp om morgenen:

SYV???

Bjørg: Jeg må stå opp syv for å nå skolebussen

Kjell: SYV?? Når er det bussen går da?

Bjørg: Åtte, men jeg må ha en time for å dusje og spise frokost og sånn

Kjell: Jeg står opp en halv time før bussen går.

Bjørg: Hvortid  står du opp i helgene da?

Kjell: Jeg må stå opp elleve, vi får ikke lov til å ligge lenger

Bjørg: Jeg ligger til i alle fall tolv om lørdagen. Søndagen må jeg stå opp 10, for da skal vi til bestemor eller på tur

Kjenner du igjen noe fra samtalen? Hvordan er ukerytmen din? Hvordan blir en slik samtale mellom deg og en annen elev i klassen?

Det er mye kjekt som skjer, og det er lett å legge seg for sent om kvelden, og være trøtt om morgenen. Her skal vi arbeide med søvn og søvnvaner. Du får lære hva søvn er, og være med på aktiviteter om søvnvaner, forskning om søvn, og faktorer som påvirker søvnen vår.

På denne siden foreslår vi aktiviteter, undersøkelser, fagstoff og diskusjoner dere kan ha i klassen. Sammen med læreren finner dere ut hva som passer å gjøre i din klasse.

 

La elevene føre en lignende samtale to og to, etter at dere har lest dialogen i innledningen sammen. Ta frem utsagn fra gruppene felles i klassen, og sett opp på tavlen. Slik kan det komme opp både erfaringer elevene har, og tanker om søvn i hverdag og helg, kanskje i retning av:

 • I helgene kan vi sove så lenge vi vil.
 • Det er helt sykt å måtte stå opp halv syv.
 • 7 timer søvn er nok, så kan vi ta igjen i helgene.
 • Det er ikke noen vits i å legge seg klokken 10, vi får jo ikke sove før 24 likevel.

Utsagn og påstander som får tanker om søvn i gang, og som kan hentes frem senere i programmet.

 

1 Diskusjon før egne undersøkelser

Bruk dialogen i innledningen som en start. Snakk sammen to eller tre; hvordan er søvnmønsteret deres gjennom en uke?

Dere kan også se denne filmen fra NRK skole: 72 timer uten søvn.

Denne artikkelen forklarer hva forskere i Bergen har funnet ut om søvnvaner: Ungdom trenger mer søvn, men sover mindre.

 • Les artikkelen sammen, i grupper på to–tre.
 • Notér påstander og fakta fra forskeren i et tokolonneskjema. Du trenger ikke ha med alt, når vi samler funnene fra hele klassen kommer det meste med.
 • I smågruppene skal dere nå formulere ett argument om søvn. Husk at et argument må ha en påstand, og en begrunnelse.
 • Før dere legger frem argumentet deres, tenker dere på hva andre vil innvende. Da er dere oppmerksomme på styrke og svakhet ved argumentet dere har laget.

2 Undersøk fakta om søvn

Ressurser

Søvn og søvnproblemer

Brosjyre fra SOVno, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Filmer fra NRK:

Klokka i kroppen – den indre døgnklokka vår. Artikkel på naturfag.no.

Sov godt. Gode råd for bedre søvn. Helsedirektoratet.

Arbeidsmåte

Elevene bruker ressursene til å lage en graf som viser døgnrytmen. Ha med både dag og natt, og stadiene i søvnen, så langt de kan kartlegge den ut fra kildene.

Forskning om ungdom og søvn

Forskningen i media:

Artikkel fra Aftenposten: Ungdom som legger seg før kl. 23 har best karakterer.

Forskningsartikkelen som er referert i Aftenposten: Sleep and academic performance in later adolescence: results from a large polulation-based study. Hysing et.al.

Senere i programmet kommer vi tilbake til resultatene fra denne undersøkelsen.

Arbeid med artikkelen fra Aftenposten

Les artikkelen sammen med elevene, med teksten på skjermen.

https://argument.uib.no/kritisk-tenkning/

Artikkelen Ungdom trenger mindre søvn, men sover mindre fra forskning.no egner seg også godt i denne fasen.

3.3. Skjermbruk og søvn

Flere steder er det nevnt at bruk av skjerm om kvelden kan gjøre det vanskeligere å sovne, og å sove nok.

Det kan tenkes flere faktorer med skjermbruken som påvirker søvnen:

 • Blått lys fra skjermen. Blått lys hindrer utskillelse av melatonin, søvnhormonet. Hjernen tror at det fremdeles er dag.
 • Vi kan ha innstilt oss på å ha en time med spilling eller lesing på skjermen før vi legger oss til å sove.
 • Tanker og følelser. Kanskje det vi ser på eller deltar i via skjermen gjør oss oppbrakte, spente eller fortvilte, slik at det blir vanskelig å sove.

Blått lys blir trolig dempet med nattstilling på maskinen, men dette må du undersøke. Det kan hende at «nattstilling» bare betyr at lyder og varsler er skrudd av.

Oransje lys, eller oransje briller som stenger ute det blå lyset, har god effekt på søvnen. Da bruker du slike briller et par timer før leggetid.

Det går an å undersøke både lyset fra skjermen og fra andre lyskilder hjemme. Da bruker du en lysmåler, for eksempel slik det er forklart her:

Om måling av lys fra skjerm, og måling av effekten av solbriller:

https://drive.google.com/file/d/12bCyjdUaP6ROipVOJKWR41gbRsrLYtsk/view

Artikkel om bruk av oransje briller om kvelden:

Denne familien sverger til oransje briller.

Det er ikke nødvendig å gjøre målinger på solbriller og skjerming for å prøve ut om oransje briller om kvelden gir bedre søvn. Dere kan for eksempel prøve ut med noen elever som bruker slike briller en uke, og en like stor gruppe som bare gjør som vanlig den samme uken. Men kanskje det er lettere å forstå sammenhengen mellom lys og søvn hvis du både måler fargesammensetning på lyset og lærer noe om lys og melatonin før dere prøver.

 

Vi tror at elevene kan få bedre forståelse av at lys kan påvirke søvnen dersom de får arbeide med lysintensitet, energi i lyset og forskjellen på blått og rødlig lys. Undervisning de har hatt om elektromagnetiske bølger, fargespekter og energi vil støtte forståelsen.

Vårt forslag er at elevene undersøker hvor mye lys som kommer fra en skjerm de bruker, og hvilke farger lyset i pixlene er satt sammen av. Til disse øvingene har vi laget veiledninger, basert på bruk av Pasco lysmålere med tilhørende app (Sparkvue). Annet utstyr fungerer selvsagt like bra, her bruker du det skolen har.

Det er tilrådd å bruke oransje briller, eller oransje lyspærer, to timer før leggetid, for å vise hjernen at det er slutt på dagslyset. Klassen kan prøve ut dette, hvis skolen kjøper inn et sett oransje briller. Da kan dere først kvalitetssikre brillene, ved å gjøre en måling av hvilke farger som slipper gjennom brilleglasset. En slik måling er også beskrevet i veiledningen nedenfor.

Om måling av lys fra skjerm, og måling av effekten av solbriller:

https://drive.google.com/file/d/12bCyjdUaP6ROipVOJKWR41gbRsrLYtsk/view

 

 

4 Utforske argument i saken og begrunne egne meninger

4.1 Undersøk andre sin forskning om søvn

Dere har allerede diskutert undersøkelsen fra bladet Søvn. Nå kan vi se på den store undersøkelsen til Hysing m.fl. De spurte 10.000 ungdommer i Bergen om søvnvaner, og blant annet om karakterer. Disse figurene er med i artikkelen:

 

 • Hvor stor er forskjellene i karakterer, etter leggetid og søvnrytme? Dere kan bruke metodene fra tidligere, med å diskutere i små grupper, komme frem til fakta, påstander og argument, og så dele i klassen.
 • I kurven for søvnunderskudd (sleep deficit) går linjene oppover. Kan dere forklare det?
 • Kan dere finne argument for at leggetid og søvnlengde påvirker karakterene ungdommene får?
 • Kan det tenkes at det er andre forklaringer på forskjellene i karakterer?
 • Hva vil dere si om forskjellene i karakterer som gutter og jenter får?
 • Har dere spørsmål eller innvendinger mot metodene forskerne har brukt?

 

Ta gjerne først opp én av grafene til felles gjennomgang i klassen. Eleven kommer med forslag til hva som vises på x- og y-aksen. Be dem vurdere både søvnlengde og karakterstørrelsene som er gjengitt. (Er forskjell i karakter fra 3 til 4 mye? Hva ligger i en treer, og en firer?) Er søvnforskjellene store? Kan vi regne med at det er mange som sover mindre enn fem timer, eller mellom 5 og 6 – dette sier grafene ikke noe om). Forskjellene mellom gutter og jenter er også en faktor.

 

La deretter elevene vurderer i små grupper en av de andre grafene. De må tilsvarende finne frem til hva aksene egentlig forteller, og tolke tallene. To grupper som har samme graf, kan dele sin forståelse med hverandre, før de sammen legger fram en forklaring for resten av klassen.

 

 

4.2 Debatt om søvn

Mediene skriver stadig om ungdom og søvn. Det blir også publisert forskning om søvnvaner, og konsekvenser av for lite søvn.

Her har vi tatt med noen artikler og forskningsresultater. Vi foreslår at klassen bruker veiledningen om kritisk tenking og argumentasjon, for å lese noen av artiklene nøye, og diskutere dem. Det går fint å velge én artikkel, eller sette flere opp mot hverandre.

Fra NRK sin serie Får ikke sove:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/xl/_farikkesove-1.14294703

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/13-av-18-i-denne-klassa-sov-for-lite-1.14311652

Fra forskning.no:

Vi trenger mer søvn, men sover mindre:

https://forskning.no/barn-og-ungdom-forebyggende-helse-internett/ungdom-trenger-mer-sovn-men-sover-mindre/635924

Døgnrytmen styrer oss:

https://forskning.no/sovn-uit-norges-arktiske-universitet-partner/sovn-dognrytmen-styrer-mennesker-og-dyr/611634

Bruk av elektronikk om kvelden forstyrrer søvnen:

https://forskning.no/mobiltelefon-internett-elektronikk/sovntyv-fram-i-lyset/631395

Fra Aftenposten:

Du får bedre karakterer om du legger deg før klokken 23:

https://www.aftenposten.no/norge/i/Q7PP/ungdom-som-legger-seg-foer-kl-23-har-best-karakterer

Forskningsartikkel:

Felles for alle disse artiklene, er at de viser til en undersøkelse fra Bergen i 2015, utført av Mari Hysing med flere. Du kan se hele forskningsartikkelen her. Artikkelen er på engelsk, men figurene er lette å lese:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jsr.12373

De mest sentrale figurene er gjengitt i kapittelet under.

 

 

Artiklene over kan suppleres med disse innleggene:

Fra NRK sin serie Får ikke sove:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/xl/_farikkesove-1.14294703

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/13-av-18-i-denne-klassa-sov-for-lite-1.14311652

 

Fra forskning.no:

Døgnrytmen styrer oss:

https://forskning.no/sovn-uit-norges-arktiske-universitet-partner/sovn-dognrytmen-styrer-mennesker-og-dyr/611634

Bruk av elektronikk om kvelden forstyrrer søvnen:

https://forskning.no/mobiltelefon-internett-elektronikk/sovntyv-fram-i-lyset/631395

 

Bruk plakatene og filmene om kritisk lesing: https://argument.uib.no/kritisk-tenkning/

Gå gjennom tekster som skal brukes med elevene, slik at de får øvd på den kritiske lesningen og oppklart ord og begreper de ikke forstår helt. Lag gjerne en felles ordliste, som en begrepsvegg eller digital ordbok.

Elevene kan lese ulike artikler, eller den samme. De diskuterer først i grupper, og blir enige om ett eller flere argument de vil fremme i debatten. Gruppen bør tenke på motargument som vil komme, og finne faglig belegg for påstandene sine.

Gi debatten en fast struktur, for eksempel som en TV-debatt. En fra hver gruppe får holde gruppens hovedinnlegg, og det blir deretter paneldebatt med replikker, også fra salen.

Sett opp et hovedspørsmål for debatten, som for eksempel:

 • bør skolen begynne en time senere?
 • vi må legge oss klokken 22 og få nok søvn før skoledager
 • det er helt OK å ta igjen søvn i helgene
 • vi bør ha en regel om å slå av skjermer klokken 21

 

 

5 Konklusjoner; hva har vi funnet ut, og hva vil vi gjøre?

 

Dere har nå undersøkt og testet for å finne svar på forskningsspørsmålet dere stilte i starten. Nå er det viktig å få vist hva dere har funnet ut på en effektiv måte. De andre må forstå hva dere har funnet, og hvordan data og observasjoner dere har underbygger funnene.

 

 • Presentere hva dere har funnet ut.
 • Argumentere for metoder og konklusjoner.
 • Imøtegå motargument.
 • Være åpen og undersøkende.
 • Handlingskompetanse, hva kan vi gjøre selv for å ha bedre søvnhygiene?
 • Sammen med læreren finner dere ut hvordan dere skal presentere funn og diskutere. Det kan være en debatt i klassen, et skriftlig arbeid eller for eksempel en nettside.

 

 

Elevene har gjennom undervisningsprogrammet gjort seg erfaringer, observert, lært og undersøkt flere faktorer om søvn. De må få anledning til å utforme et produkt, som kan vise kompetanse, og som du kan evaluere.

 

I produktet sitt skal elevene argumentere for egne konklusjoner. Igjen kan dere bruke plakatene, nå de siste delene om å formulere egne argument og konkludere.

https://argument.uib.no/kritisk-tenkning/

Elevene underbygger påstandene sine, forklarer metoder og resultater de har fått gjennom egne utforskinger, henter tall fra forskning og ressurser, og har tenkt på hvilke motargument som kan komme og må imøtegås. Arbeidsmåtene for kritisk støtte til hverandre og gruppene mellom er gitt på modellsiden, https://argument.uib.no/modellen/dybdelaring/

 

 

Forslag til elevprodukter:

 

Foreldre-/elevmøte

Elevene lager forberedelse, med skriftlig materiell eller nettsider til foreldrene, innkalling, sakliste og forberedte åpningsforedrag fra elevgrupper. Om det er mulig; avtale et foredrag fra søvnforsker eller helsepersonell.

 

 

3 Egne undersøkelser

 

Vi har mange måter å undersøke søvn og søvnvaner på. Her er noen forslag til utforskninger dere kan gjøre. Kanskje vil dere undersøke hver deres delproblemstillinger, og så ha en konferanse eller annen type deling mot slutten av programmet.

 

3.1 Søvndagbok

Her undersøker du dine egne søvnvaner gjennom en uke. Det kan være en idé å ta undersøkelsen to forskjellige uker – for eksempel én helt vanlig skoleuke, og én uke med ferie eller fridager. Søvndagboka ligger på nettet på sovNo her:

https://helse-bergen.no/seksjon/sovno/Documents/S%C3%B8vndagbok2018_sovno.pdf

Vi har laget en egen utgave, der vi har tatt vekk spørsmål om alkohol og sovemidler:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0fNXHEBLbFeLTlaGcFrCxDnJI59OW4AKhz4InkZi4E/edit#gid=0

Etter at flere har ført søvndagbok kan dere sette resultatene sammen ved å lage statistikk. Dere må da først diskutere en metode og utvalgskriterier for statistikken. Vil dere ha en graf, eller et histogram, som viser leggetid, ett for søvnmengde i hverdager og helger, og ett for søvnkvalitet? Eller skal grafene vise dataene på andre måter, for eksempel resultater som prosent? De som gir fra seg opplysningene må få gjøre det anonymt, så dere må tenke på hvordan dere får inn og behandler dataene. Når dere arbeider med metode, datautvalg og grafisk fremstilling, er det lurt at smågruppene deler ideer og forslag med hverandre. Når dere er enige om hvilke resultater dere skal vise, og hvordan grafene skal være, kan dere dele på arbeidet med å lage fine oppsett og presentere dem i klasserommet eller på nettet. Overskrifter for diagrammene kan være for eksempel «leggetid og innsovningstidspunkt», «avvik hverdag/helg», eller «konsentrasjon på skolen».

 

Mulig aktivitet for å svare på forskningsspørsmålet. Vår tillempete søvndagbok.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I0fNXHEBLbFeLTlaGcFrCxDnJI59OW4AKhz4InkZi4E/edit#gid=0

 

Elevene fører søvndagbok i en uke. Se på skjemaet, og lag eventuelt en tilpasset utgave.

Om det går an, er det fint å føre dagboken også i en ferieuke, eller en uke med flere fridager.

Med tabellen fra søvndagboken kan elevene sette opp grafiske fremstillinger, og sammenligne, slik det er beskrevet på elevsiden.

 

3.2 Søvnundersøkelse i større grupper

 

I denne utgaven av bladet Søvn er det gjengitt en undersøkelse blant 70 skoleungdommer i alderen 12–16 år.

Undersøkelse fra bladet Søvn: https://drive.google.com/file/d/1fN4Xj8xAyeMDpYtV2E23iImjqqVHa7d6/view?usp=sharing

Her er et resultat fra undersøkelsen, satt opp i et diagram:

Du ser at undersøkelsen tar opp forhold som bruk av elektroniske medier om kvelden, vurdering av eget søvnbehov, og vurdering av egen søvnkvalitet. Noen av disse temaene kan det være aktuelt å undersøke nærmere. Det kan også være interessant å se om svarene forskerne fikk i 2018 stemmer med vår ungdomsgruppe nå. Vi har derfor laget spørreundersøkelsen nesten helt lik, i googleforms. Dere finner den her, og kan lage en kopi. Undersøkelsen kan så sendes ut til klassen, eller andre grupper.

https://docs.google.com/forms/d/13XxP3hZ-eA0kbg9UlzMHjk7Qw1JHQXTLt6iMmcyTcP0/edit

Om dere gjennomfører en slik egen undersøkelse, kan dere sammenligne resultatene for de spørsmålene dere synes er mest interessante. Det kan også være at vi nå nærmer oss et delsvar på problemstillingen; hvorfor sover vi mindre enn vi vet vi trenger? Da kan dere se på svar på spørsmål som «føler du at du får nok søvn», «hvor mye søvn mener du ungdom trenger?» og «føler du deg søvnig om dagen?» Når dere ser på disse svarene, må dere sammenligne med det dere nå vet om søvn og søvnbehov, og kanskje undersøke litt mer. Sett så opp argument om ungdom og søvn:

 • Får unge nok søvn?
 • Om ikke, gjør det noe?
 • Om vi skal gjøre noe annerledes, hva skal det være?
 • Om noen får for lite eller feil søvnmønster, hva kan det skyldes?

 

Her er det meningen at elevene skal lage, eventuelt også designe, sin egen undersøkelse. Vi anbefaler å ta modell av undersøkelsen fra bladet Søvn, som er gjengitt under, og på elevsiden. Elevene kan da sammenligne sine resultater med det forskerne fant. Ulikheter i datagrunnlaget, som ulik alder eller større/mindre utvalg, kan gi grunnlag for diskusjon om metode, feilkilder og pålitelighet i undersøkelsene. Elevene kan lage undersøkelsen sin på google-forms, eller lignende verktøy. Svarene blir da anonyme, og direkte overførbare til grafiske verktøy. Vi har laget en ferdig google-forms-undersøkelse som elever kan kopiere og bruke, basert på spørsmålene i tidsskriftet Søvn:

https://drive.google.com/file/d/1igzWUg0MpygEMQ7X990Q863xCcjIyiS5/view?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/1d4l2SigwE9SBX-4k6zqOQsdit_wJH41dsm_xz3d3urA/edit

Se etter at elevene kopierer undersøkelsen før bruk, slik at den originale ligger til bruk for flere.

 

Tidsskriftet Søvn: Kartlegging av søvnvaner hos norske ungdommer.

 

Artikler, debattinnlegg, som:

 

3.3. Skjermbruk og søvn

Flere steder er det nevnt at bruk av skjerm om kvelden kan gjøre det vanskeligere å sovne, og å sove nok.

Det kan tenkes flere faktorer med skjermbruken som påvirker søvnen:

 • Blått lys fra skjermen. Blått lys hindrer utskillelse av melatonin, søvnhormonet. Hjernen tror at det fremdeles er dag.
 • Vi kan ha innstilt oss på å ha en time med spilling eller lesing på skjermen før vi legger oss til å sove.
 • Tanker og følelser. Kanskje det vi ser på eller deltar i via skjermen gjør oss oppbrakte, spente eller fortvilte, slik at det blir vanskelig å sove.

Blått lys blir trolig dempet med nattstilling på maskinen, men dette må du undersøke. Det kan hende at «nattstilling» bare betyr at lyder og varsler er skrudd av.

Oransje lys, eller oransje briller som stenger ute det blå lyset, har god effekt på søvnen. Da bruker du slike briller et par timer før leggetid.

Det går an å undersøke både lyset fra skjermen og fra andre lyskilder hjemme. Da bruker du en lysmåler, for eksempel slik det er forklart her:

Om måling av lys fra skjerm, og måling av effekten av solbriller:

https://drive.google.com/file/d/12bCyjdUaP6ROipVOJKWR41gbRsrLYtsk/view

Artikkel om bruk av oransje briller om kvelden:

Denne familien sverger til oransje briller.

Det er ikke nødvendig å gjøre målinger på solbriller og skjerming for å prøve ut om oransje briller om kvelden gir bedre søvn. Dere kan for eksempel prøve ut med noen elever som bruker slike briller en uke, og en like stor gruppe som bare gjør som vanlig den samme uken. Men kanskje det er lettere å forstå sammenhengen mellom lys og søvn hvis du både måler fargesammensetning på lyset og lærer noe om lys og melatonin før dere prøver.

 

Vi tror at elevene kan få bedre forståelse av at lys kan påvirke søvnen dersom de får arbeide med lysintensitet, energi i lyset og forskjellen på blått og rødlig lys. Undervisning de har hatt om elektromagnetiske bølger, fargespekter og energi vil støtte forståelsen.

Vårt forslag er at elevene undersøker hvor mye lys som kommer fra en skjerm de bruker, og hvilke farger lyset i pixlene er satt sammen av. Til disse øvingene har vi laget veiledninger, basert på bruk av Pasco lysmålere med tilhørende app (Sparkvue). Annet utstyr fungerer selvsagt like bra, her bruker du det skolen har.

Det er tilrådd å bruke oransje briller, eller oransje lyspærer, to timer før leggetid, for å vise hjernen at det er slutt på dagslyset. Klassen kan prøve ut dette, hvis skolen kjøper inn et sett oransje briller. Da kan dere først kvalitetssikre brillene, ved å gjøre en måling av hvilke farger som slipper gjennom brilleglasset. En slik måling er også beskrevet i veiledningen nedenfor.

Om måling av lys fra skjerm, og måling av effekten av solbriller:

https://drive.google.com/file/d/12bCyjdUaP6ROipVOJKWR41gbRsrLYtsk/view

 

 

4 Utforske argument i saken og begrunne egne meninger

4.1 Undersøk andre sin forskning om søvn

Dere har allerede diskutert undersøkelsen fra bladet Søvn. Nå kan vi se på den store undersøkelsen til Hysing m.fl. De spurte 10.000 ungdommer i Bergen om søvnvaner, og blant annet om karakterer. Disse figurene er med i artikkelen:

 

 • Hvor stor er forskjellene i karakterer, etter leggetid og søvnrytme? Dere kan bruke metodene fra tidligere, med å diskutere i små grupper, komme frem til fakta, påstander og argument, og så dele i klassen.
 • I kurven for søvnunderskudd (sleep deficit) går linjene oppover. Kan dere forklare det?
 • Kan dere finne argument for at leggetid og søvnlengde påvirker karakterene ungdommene får?
 • Kan det tenkes at det er andre forklaringer på forskjellene i karakterer?
 • Hva vil dere si om forskjellene i karakterer som gutter og jenter får?
 • Har dere spørsmål eller innvendinger mot metodene forskerne har brukt?

 

Ta gjerne først opp én av grafene til felles gjennomgang i klassen. Eleven kommer med forslag til hva som vises på x- og y-aksen. Be dem vurdere både søvnlengde og karakterstørrelsene som er gjengitt. (Er forskjell i karakter fra 3 til 4 mye? Hva ligger i en treer, og en firer?) Er søvnforskjellene store? Kan vi regne med at det er mange som sover mindre enn fem timer, eller mellom 5 og 6 – dette sier grafene ikke noe om). Forskjellene mellom gutter og jenter er også en faktor.

 

La deretter elevene vurderer i små grupper en av de andre grafene. De må tilsvarende finne frem til hva aksene egentlig forteller, og tolke tallene. To grupper som har samme graf, kan dele sin forståelse med hverandre, før de sammen legger fram en forklaring for resten av klassen.

 

 

4.2 Debatt om søvn

Mediene skriver stadig om ungdom og søvn. Det blir også publisert forskning om søvnvaner, og konsekvenser av for lite søvn.

Her har vi tatt med noen artikler og forskningsresultater. Vi foreslår at klassen bruker veiledningen om kritisk tenking og argumentasjon, for å lese noen av artiklene nøye, og diskutere dem. Det går fint å velge én artikkel, eller sette flere opp mot hverandre.

Fra NRK sin serie Får ikke sove:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/xl/_farikkesove-1.14294703

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/13-av-18-i-denne-klassa-sov-for-lite-1.14311652

Fra forskning.no:

Vi trenger mer søvn, men sover mindre:

https://forskning.no/barn-og-ungdom-forebyggende-helse-internett/ungdom-trenger-mer-sovn-men-sover-mindre/635924

Døgnrytmen styrer oss:

https://forskning.no/sovn-uit-norges-arktiske-universitet-partner/sovn-dognrytmen-styrer-mennesker-og-dyr/611634

Bruk av elektronikk om kvelden forstyrrer søvnen:

https://forskning.no/mobiltelefon-internett-elektronikk/sovntyv-fram-i-lyset/631395

Fra Aftenposten:

Du får bedre karakterer om du legger deg før klokken 23:

https://www.aftenposten.no/norge/i/Q7PP/ungdom-som-legger-seg-foer-kl-23-har-best-karakterer

Forskningsartikkel:

Felles for alle disse artiklene, er at de viser til en undersøkelse fra Bergen i 2015, utført av Mari Hysing med flere. Du kan se hele forskningsartikkelen her. Artikkelen er på engelsk, men figurene er lette å lese:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jsr.12373

De mest sentrale figurene er gjengitt i kapittelet under.

 

 

Artiklene over kan suppleres med disse innleggene:

Fra NRK sin serie Får ikke sove:

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/xl/_farikkesove-1.14294703

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/13-av-18-i-denne-klassa-sov-for-lite-1.14311652

 

Fra forskning.no:

Døgnrytmen styrer oss:

https://forskning.no/sovn-uit-norges-arktiske-universitet-partner/sovn-dognrytmen-styrer-mennesker-og-dyr/611634

Bruk av elektronikk om kvelden forstyrrer søvnen:

https://forskning.no/mobiltelefon-internett-elektronikk/sovntyv-fram-i-lyset/631395

 

Bruk plakatene og filmene om kritisk lesing: https://argument.uib.no/kritisk-tenkning/

Gå gjennom tekster som skal brukes med elevene, slik at de får øvd på den kritiske lesningen og oppklart ord og begreper de ikke forstår helt. Lag gjerne en felles ordliste, som en begrepsvegg eller digital ordbok.

Elevene kan lese ulike artikler, eller den samme. De diskuterer først i grupper, og blir enige om ett eller flere argument de vil fremme i debatten. Gruppen bør tenke på motargument som vil komme, og finne faglig belegg for påstandene sine.

Gi debatten en fast struktur, for eksempel som en TV-debatt. En fra hver gruppe får holde gruppens hovedinnlegg, og det blir deretter paneldebatt med replikker, også fra salen.

Sett opp et hovedspørsmål for debatten, som for eksempel:

 • bør skolen begynne en time senere?
 • vi må legge oss klokken 22 og få nok søvn før skoledager
 • det er helt OK å ta igjen søvn i helgene
 • vi bør ha en regel om å slå av skjermer klokken 21

 

 

5 Konklusjoner; hva har vi funnet ut, og hva vil vi gjøre?

 

Dere har nå undersøkt og testet for å finne svar på forskningsspørsmålet dere stilte i starten. Nå er det viktig å få vist hva dere har funnet ut på en effektiv måte. De andre må forstå hva dere har funnet, og hvordan data og observasjoner dere har underbygger funnene.

 

 • Presentere hva dere har funnet ut.
 • Argumentere for metoder og konklusjoner.
 • Imøtegå motargument.
 • Være åpen og undersøkende.
 • Handlingskompetanse, hva kan vi gjøre selv for å ha bedre søvnhygiene?
 • Sammen med læreren finner dere ut hvordan dere skal presentere funn og diskutere. Det kan være en debatt i klassen, et skriftlig arbeid eller for eksempel en nettside.

 

 

Elevene har gjennom undervisningsprogrammet gjort seg erfaringer, observert, lært og undersøkt flere faktorer om søvn. De må få anledning til å utforme et produkt, som kan vise kompetanse, og som du kan evaluere.

 

I produktet sitt skal elevene argumentere for egne konklusjoner. Igjen kan dere bruke plakatene, nå de siste delene om å formulere egne argument og konkludere.

https://argument.uib.no/kritisk-tenkning/

Elevene underbygger påstandene sine, forklarer metoder og resultater de har fått gjennom egne utforskinger, henter tall fra forskning og ressurser, og har tenkt på hvilke motargument som kan komme og må imøtegås. Arbeidsmåtene for kritisk støtte til hverandre og gruppene mellom er gitt på modellsiden, https://argument.uib.no/modellen/dybdelaring/

 

Forslag til elevprodukter:

Foreldre-/elevmøte

Elevene lager forberedelse, med skriftlig materiell eller nettsider til foreldrene, innkalling, sakliste og forberedte åpningsforedrag fra elevgrupper. Om det er mulig; avtale et foredrag fra søvnforsker eller helsepersonell.

 

Nettside om søvn

Lag med for eksempel google sites. Dette er eksempel på oppstart av en slik nettside:

https://sites.google.com/d/1O6iR3WYj3Y0_nDD8zY9aRqMvtmSK2moZ/p/1Uxt8qR0Z-mw_W0nVJ2yth6yKpSEv9q31/edit

 

Skrive egne argumenterende artikler til innlevering

Artiklene kan samles og publiseres, og være utgangspunkt for diskusjoner i klassen, eller på foreldremøtet som er forslått. For støtte til skrivingen har vi laget en skriveramme, med løsningsforlag:https://docs.google.com/document/d/1IWpUv0eKS4SHqmQ2N_FnRKckhvjjrkXG8SZn5JLm3l8/edit

 

Brosjyre om søvn

Bruk gjerne naturfagsenterets mal for brosjyrer. Resultatet blir en smal brettebrosjyre med seks sider:https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1374256

 

Publisering

På skolens nettside, eller andre publikasjoner skolen gir ut. Formatet tilpasses plattformen.