Hvordan måler vi havstrømmer?

I dette oppgavesettet skal vi ta for oss teknologien som brukes til å måle havstrømmer. I tillegg er det noen oppgaver om havstrømmer.

Foto: Teledyne RD Instruments

En ADCP måler på havbunnen, disse strømmålerne kan også være festet til skip. Foto: Teledyne RD Instruments

En strømmåler måler havstrømmer ved hjelp av lydsignaler. Lydsignalene treffer partikler og bobler.Dette gjør at en kan beregne hvor raskt strømmen farer forbi strømmåleren.

 

Akustisk dopplerstrømmåler (ADCP)

En akustisk dopplerstrømmåler brukes til å finne havstrømmer i en vannsøyle. De har ofte fire sensorer som sender ut lydstråler som registrer havstrømmer ved å sammenligne tre stråler, den fjerde strålen er kontroll. Det er mange forskjellige typer akustisk dopplerstrømmålere, forskjellige modeller vises her: realfish. Vi snakker om akustikk i dagligtale om hvordan lyd brer seg i et rom, for eksempel en kinosal.

 1. Lyd er bølger som beveger seg igjennom et medium og hastigheten til lyd forandrer seg etter hvilket medium det er i. Hva er lydhastigheten i luft, vann og jern (jordskorpen inneholder mest jern)?
 2. Dopplereffekten er viktig for apparater som måler lyd. Hva er dopplereffekten?
 3. Tiden lydsignalet bruker å vende tilbake etter å ha blitt reflektert, regnes ut av strømmåleren. Hvilke feilkilder kan en ha på grunn av dette?

  De største havstrømmene i verden. Foto: Wikipedia.org

 4. wikipedia står det om strømmer i verdenshavene. Hva måles havstrømmer i, og hvorfor er jordrotasjonen d.v.s. Corioliseffekten så avgjørende for bevegelsene havstrømmene tar på stor skala?
 5. Thor Heyerdahl er kjent for Kon-Tiki ekspedisjonen, hvilken havstrøm på kartet seilte de med?
 6. Hvilke faktorer spiller inn på hvor sterk og hvilken retning havstrømmene tar? Hvorfor tror du at det er store feilmarginer i hvor sterk strømmene er?
 7. Havstrømmene kan forandre retning ettersom hvor dybt fra havoverflaten vi går ned. Hva er en Ekman-spiral?

  Nansen og Ekman

  Nansen oppdaget under en ferd med «Fram» at isfjell bevegde seg vekk fra retningen vinden blåste. Vilhelm Bjerknes gav studenten Vagn Walfrid Ekman oppdraget å finne ut av dette. Ekman fant da ut en måte å beskrive disse forandringene i havstrømmene etter dybden i havet.

 

 

Illustrasjon av rigg: Aandreaa data instruments.

Hvis du har lyst å lære mer om ADCP-sensorer er dette en relativ lettlest manual: http://www.comm-tec.com/Docs/Manuali/RDI/BBPRIME.pdf

Kilder: https://snl.no/oseanografiske_instrumenter

http://forskning.no/havforskning-skall-og-bunndyr-klima/2011/01/historisk-varmt-i-framstredet

 

Læreplansmål for Teknologi og forskningslære 2 og Matematikk R2 i denne oppgaven

Teknologi og forskningslære 2

Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

Hovedområdet handler om sentrale arbeidsmetoder i naturvitenskap. Videre dreier det seg om forholdet mellom empiri og teori og hvordan kunnskap utvikles og publiseres i forskningsmiljøer.

Målet er at eleven skal kunne:

 • forklare hva som menes med modell, teori og hypotese, og gjøre rede for hvordan de brukes og utvikles i forskning
 • drøfte ved å bruke eksempler hvordan empiriske data kan styrke eller forkaste en hypotese
 • gjøre rede for hvordan forskning utvikles og kvalitetssikres gjennom samarbeid, kritisk vurdering og argumentasjon
 • gjøre rede for strukturen i en vitenskapelig publikasjon eller presentasjon