Forurensning langs den norske kystrømmen, plaststoffer og jordbruk

I dette oppgavesettet skal vi se på på forskjellige måter Norskekysten er blitt forurenset på. Vi utforsker relevante nettsider.

Foto: www.colorbox.com

I mediene for tiden er det mye snakk om forsøpling av havene, at plaststoffer og mikroplast forurenser og gjør skade på dyr.

A) På nettsiden miljostatus kan en få mye informasjon om opprydningsarbeid og konsekvenser for miljøet plaststoffer har. Finn et tema på denne siden som kan være interessant å skrive om.

Det har også vært mye debatt opp igjennom årene om jordbruksforurensning i områdene rundt Østersjøen, og hvordan det påvirker fisket i regionen.

B) Grei ut om hvordan det blir forsket og overvåket om forurensning fra jordbruket i Norge, ved å lage en oversikt over arbeidsoppgavene og metodene til JOVA.

C) I Skagerrak har det vært redusert oksygentilførsel i havområdene de siste årene, men trenden ser ut til å være snudd.  trekk ut det sentrale i denne artikkelen om næringsalter i Skagerrak: imr, og legg til hvordan alger kan skade fisk: sintef.

D) Hvorfor vil en måle strømmer i elver og fjorder med hensyn til dumping av grus fra utgravninger? Du kan se vest24.no eller finne info om Nordic Mining.

Ressurser:

http://forskning.no/hav-og-fiske-havforskning-skall-og-bunndyr-landbruk-miljo-forurensning/2008/02/norsk-kompetanse-mot

https://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/import/algegift-sprer-seg-nordover-article10604-1009.html?offset5049=144

http://forskning.no/fisk-fiskesykdommer-virus/2012/08/vhs-virus-gir-sildedod

http://www.bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/klimaskifte-ga-mer-naering-i-skagerrak

Læreplansmål for naturfag VG1 i denne oppgaven:

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
  • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Bærekraftig utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
  • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
  • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster