Duggpunktstemperatur

Duggpunktstemperatur er den temperaturen luften må avkjøles til, uten at trykket endres, slik at metning (duggdannelse) inntreffer. Duggpunktstemperaturen er ofte brukt blant meteorologer som et mål på den absolutte fuktigheten i luft, altså hvor mye vanndamp luften inneholder.

Man kan regne ut duggpunktstemperatur ved hjelp av følgende formel:

\( T_D=\frac{b\gamma}{a-\gamma} \),      \( \gamma=\frac{b\left(\frac{aT}{b+T}+ln(RH)\right)}{a-\left(\frac{aT}{b+T}+ln(RH)\right)} \),

der \( T_D \) er duggpunktstemperaturen [ºC],

T er temperaturen [ºC],

RH er relativ fuktighet [enhetsløs],

a=17.27 er en konstant [enhetsløs],

b=237.7 er en konstant [ºC].

1. Sett inn \( \gamma \) i uttrykket for \( T_D \) for å finne en formel for duggpunktstemperaturen som avhenger av temperatur og relativ fuktighet.

2. En dag i Bergen var temperaturen 20°C og den relative fuktigheten var 0.7. Regn ut duggpunktstemperaturen på denne dagen.

3. Bruk regneregelen for naturlige logaritmer: \( e^{lnx}=x \) for å finne et uttrykk for relativ fuktighet som avhenger av temperatur og duggpunktstemperatur.

4. Sjekk at formelen fra Oppgave 3 stemmer ved regne ut den relative fuktigheten når temperaturen er 20°C og duggpunktstemperaturen er verdien du fant i Oppgave 2.

La oss sjekke om formelen for duggpunktstemperatur stemmer for meteorologiske målinger. Eklima er en fritt tilgjengelig database fra Meteorologisk Institutt med værobservasjoner hver 6. time. Denne filen inneholder månedlige gjennomsnitt av temperatur, duggpunktstemperatur og relativ fuktighet for Florida målestasjon i Bergen for året 2015: Månedsverdier Florida.

5. Velg deg ut en valgfri måned fra filen ovenfor, og sett inn verdiene for temperatur og relativ fuktighet i formelen du fant i Oppgave 1 for å regne ut duggpunktstemperaturen. Stemmer svaret overens med verdien for duggpunktstemperatur som er oppgitt i filen? Kan du konkludere med at formelen er et nøyaktig mål på månedslig gjennomsnitt av duggpunktstemperatur?


Kilder :

Data hentet fra Meteorologisk Institutt (eklima.no).