Stiger havet?

preview_COLOURBOX5327783

Foto: www.colourbox.com

Ja, globalt havnivå stiger! Det er to hovedårsaker til dette. For det første blir havet varmere. Når vann varmes opp, utvider vannet seg, som igjen betyr at havoverflaten løftes. For det andre smelter flesteparten av verdens breer. Det er også netto smelting av iskappene på Grønland og i Antarktis. Når is på land smelter, tilføres det vann til havet, som også bidrar til havstigning.

Endring av globalt havnivå har blitt målt i noe mer enn 100 år. Eldre målinger finnes også, men det er vanlig å betrakte globalt havnivå siden 1880, siden det er en del målepunkter fra denne perioden.

Det er to hovedmåter å måle havnivå på. Det ene er å måle høyden til en flottør relativt til fast fjell. I Norge, inkludert på Svalbard og Jan Mayen, er det 25 permanente målestasjoner. Fra og med 1993 har det i tillegg vært satellitter som måler endring av havnivå til en nøyaktighet på 2-3 cm. Denne nøyaktigheten er ganske utrolig, siden satellittene flyr rundt jorden i en høyde 700 km over bakken. Det to målemetodene er vist i figur 1.

Figur 1. Målt endring av globalt havnivå siden 1880 fra tidevannsmålere langs verdens kystlinjer (svart farge) og fra satellitt (rød farge). Figur fra https://folk.uib.no/ngfhd/Climate/climate-seal.html.

I denne oppgaven skal vi se nærmere hvordan det globale havnivået har endret seg siden 1880. Datasettet vi skal bruke er gjennomsnittlig årlig globalt havnivå basert på målingene som vist i figur 1.

  1. Last inn datasettet global_sea_level_from_1880 i GeoGebra, og plott havnivået (i cm) som funksjon av tid. (Tips: husk at du må justere y-aksen og x-aksen ved å høyreklikke på aksen, velge grafikkfelt og justere dimensjonene).
  2. Finn ved hjelp av lineær regresjon den rette linjen som passer best til observasjonsdataene. Gitt at denne trenden fortsetter, hva er havnivået i 2050 og 2100 i følge regresjonslinjen din?
  3. Finn ved hjelp av andregradsregresjon linjen som passer best til observasjonsdataene. Hvis denne trenden fortsetter hva er havnivået i 2050 og 2100 i følge regresjonslinjen din?
  4. Ved å derivere andregradsuttrykket du fikk i spørsmål 3 kan du finne stigningstallet i alle punkt. Hvor mye stiger havnivået i det siste året med målinger og i 2050 i følge regresjonslinjen din?
  5. Er stigningen i havnivået konstant, voksende eller avtagende fra år til år?
  6. Vi kan tenke på regresjon som en matematisk modell som sier noe om den forventede endringen til variabelen vi er interessert i, i dette tilfellet havnivå. Hvilken av regresjonsmodellene du nettopp laget syns du passer best til observasjonsdataen? Tror du regresjonsmodellene er realistiske for fremtidige scenarioer? Bruk tilgjengelige kilder.

I denne oppgaven har vi regnet med data for globalt havnivå. Det er store lokale variasjoner i havnivåstigning, og langs norskekysten må vi for eksempel også ta hensyn til at landet fremdeles stiger etter siste istid. Les gjerne mer i rapporten om havnivåstigning i Norge.  Men det er neppe her vi vil se de største konsekvensene når havet stiger. Det er estimert at over 178 millioner mennesker lever mindre enn 1 m.o.h. Hvor tror du økning i havnivå vil føre til størst problemer?


Kilder:

Data er hentet fra CSIRO-senteret I Australia for perioden 1880-2013, og fra satellittdata analysert ved det franske AVISO-senteret fra og med 1993.

2 Comments

Hei, jeg tror kanskje det kan være en feil i dataene som det står at vi kan kopiere inn i regnearket i GeoGebra. Der står det havnivå målt i mm. Da er det litt merkelig at alle andre steder i oppgaven står det i cm, inkludert i eksempelgrafen. Det at havet har steget med totalt 24,94 millimeter i løpet av tidsperioden som er kartlagt virker litt lite når eksempelgrafen har ca. samme tall men i cm. Og selv om dette er gjort med vilje, så virker det litt villedende for oss som skal gjennomføre oppgaven. Skal vi finne svarene vi finner i mm eller cm?

    mm

    Hei Hedda, og takk for tilbakemelding! Det er rette er – som du sier/skriver – at datasettet er oppgitt i cm. Datasettet og tilhørende tekst er nå rettet. Takk igjen! Hilsen Helge

Comments are closed.

Det er stengt for kommentarer.