Havnivå

I denne oppgaven skal vi undesøke hvordan havnivået har endret seg i løpet av perioden 1993 til 2009 i et område sør for Grønnland. Variasjoner i dette området vil påvirke havets sirkulasjonsmønster, og derfor også klima i Norge.

 

Figur 1: Kartet over gjennomsnittlig årlig endring av havnivå. Mørke, røde farger betyr at havnivået har steget mye i gjennomsnitt hvert år, mens blå farger indikerer at havnivået har sunket. Den svarte boksen illustrerer dette viktige subpolare området.

 

Observasjoner av havnivå målt av satellitter har vært tilgjengelig siden 1993.  Y-verdiene gir årlig avvik fra gjennomsnittlig havnivå over perioden 1993-2009 (for området vist på kartet). Derfor vil positive verdier bety at havnivået er høyere enn gjennomsnittet og negative verdier bety at havnivået er lavere enn gjennomsnittet. X-verdiene går fra 0-16, som representerer antall år etter 1993.

1.  Last observasjonsdata inn i GeoGebra og tegn grafen (fjern navn og objekt på alle punkter). Når var havnivået på sitt høyeste og på sitt laveste i løpet av denne perioden?

Variasjoner i klima kan også analyseres ved hjelp av klimamodeller. Disse bruker matematiske likninger til å beregne f.eks. temperatur, trykk, nedbør og bevegelse i atmosfære og hav for å få en bedre forståelse av klima og hva som kan forventes fremover i tid.

2.  Last inn modelldata og tegn grafen sammen med grafen av observasjonsdataene. Sammenlikn de to grafene, hva er likt og hva er forskjellig?

3.  Bruk GeoGebra og finn ved regresjon den rette linjen som passer best til observasjonsdataene.  Hva betyr stigningstallet til denne linjen?

4.   Hva blir avviket fra gjennomsnittet i 2030 i følge regresjonslinjen? Når vil avviket nå 50cm?

En klimamodell kan også brukes til å estimere klima bakover i tid, når ikke observasjoner var tilgjengelige.  Figuren under viser modelldata for havnivået helt tilbake til 1920. Verdiene etter 1993 er de samme som du plottet i oppgave 2.

5.  Ut i fra denne figuren, tror du den lineære trenden til observasjonsdataene og dermed resultatene fra oppgave 3 er realistiske? Hvorfor (ikke)?

/private/tmp/tp65e1d1fe_ae18_4b68_9421_4d0479f27c15.ps

Figur 2: Modellert havnivå (avvik fra gjennomsnittet) fra 1920 til 2009.

6.   Kan du nevne noen årsaker til hvorfor du tror at havnivået varierer og hvorfor det ikke endrer seg likt overalt (se kart)?

Foto: www.colorbox.com

Foto: www.colorbox.com


Observasjonsdata hentet fra: http : //www.cmar.csiro.au/sealevel/sl data cmar.html

Modelldata, se Lotsberg (2014) «A view on possible regime shifts in the North Atlantic subpolar gyre in the mid 1920s and 1990s»