NAT624, Del 7: forløkker, feilsøking og scatterplot

Ønsketimen: feilsøking, dokumentasjon, for-løkker og scatterplot

Denne oppgaven er dedikert til ting NAT624-studentene ønsket å se på den siste dagen av kurset: feilsøking, bruk av dokumentsjon, løkker og en (nesten) ny type figur, scatterplot.

Vi bruker tid spesifikt på feilsøking og å bruke dokumentasjon fordi dette er en av de siste kursdagene vi har, og dette er to ting det er veldig nyttig å være litt trygg på når dere skal bruke programmering i Python på egenhånd seinere. I denne biten er det flere deloppgaver med feil i som dere skal finne. I andre deloppgaver i denne biten må dere google dere frem for å løse en oppgave.

Løkker beskriver mange forskjellige operasjoner. Vi skal først og fremst se på for-løkker. Det heter for-løkker fordi syntaksen er "for disse scenarioene, gjør dette". Dette er praktisk når man skal gjøre nesten det samme mange ganger, f.eks. hvis vi skal finne trendlinjen til hver 20-årsperiode til en tidsserie. Eller plotte alle disse trendlinjene. Eller beregne gjennomsnittet til perioden. Vi ser også så vidt på if-løkker: "hvis dette er tilfellet, gjør dette", f.eks., "hvis verdien er større enn 1000, skriv ut verdien".

Scatterplot bruker vi tid på fordi dette er en enkel og veldig beskrivende metode for å se etter sammenhenger mellom to eller tre variabler. Flere av NAT624-studentene sammenlignet hverandres datasett og værmeldingen sine data i innleveringene sine. Noen av sammenlignet også med datasett over andre variabler enn temperatur, lastet ned fra f.eks. seklima.met.no. Å sammenligne to tidsserier kan gi mye informasjon, men scatterplot konsenterer sammenhenger på en litt annen måte som kan være nyttig.


Del 1: Feilsøking og bruk av dokumentasjon

In [64]:
import numpy as np # for regneoperasjoner
import matplotlib.pyplot as plt # for figurer
from matplotlib import cm # for å lage fargeskalaer


import sys
# Bytt ut stien under slik at den peker på hvor på din PC du har 
# lagret mappen "Funksjoner".
sys.path.append(r"W:\Work\Documents\EkteData\EkteData\Funksjoner")
from EkteDataFunk import loadData # for filinnlasting
In [65]:
SMALL_SIZE = 10
MEDIUM_SIZE = 12
BIGGER_SIZE = 14

plt.rc('font', size=SMALL_SIZE)     # controls default text sizes
plt.rc('axes', titlesize=MEDIUM_SIZE)  # fontsize of the axes title
plt.rc('axes', labelsize=MEDIUM_SIZE)  # fontsize of the x and y labels
plt.rc('xtick', labelsize=SMALL_SIZE)  # fontsize of the tick labels
plt.rc('ytick', labelsize=SMALL_SIZE)  # fontsize of the tick labels
plt.rc('legend', fontsize=SMALL_SIZE)  # legend fontsize
plt.rc('figure', titlesize=BIGGER_SIZE) # fontsize of the figure title
In [66]:
file='TempBergenYearlyNonan.txt'
temp,tid = loadData(file)
In [67]:
tid.shape, np.squeeze(temp).shape
Out[67]:
((160,), (160,))
In [68]:
temp=np.squeeze(temp)

Plottingen av figuren under ser litt annerledes ut enn slik vi har plottet figurer tidligere, men forskjellene er egentlig veldig små. Hovedforskjellen er at vi først definerer aksene vi plotter i og kaller dem ax. Dette er lignende noen av figurene vi lagde i Del 5. Dette er praktisk hvis man f.eks. vil ha to y-akser som i Del 5, eller flere panel, men også som i figuren under: i stedet for å skrive fem linjer som starter plt.title, plt.xlabel, plt.(...) kan man skrive ax.set() og definere alt av tittel, aksenavn etc inni samme parantes. Det ser ryddigere ut. Men resultatet er det samme.

In [69]:
ax=plt.axes() # Lag akser å plotte i

# Plot tidsserien
ax.plot(tid, temp)

# Definer grid, tekst etc.
ax.set(
  title='Temperatur 1860-2020',
  xlabel='År',
  ylabel='Temperatur [\u2103]', 
  xlim=[1860,2020], # Sett grense for x-aksen
  ylim=[5.5,10.5] # Sett grense for y-aksen
) # Sett grense for y-aksen
ax.grid() # Legg til rutenett (grid) i bakgrunnen
plt.show() 

Del 1, oppgave 1

Finn gjennomsnittstemperaturen til hele perioden

In [70]:
# tips: np.mean()

Finn standardavviket til hele perioden

In [71]:
# tips: google "numpy standard deviation"

Finn indeksen til år 1900. Sjekk at du har riktig indeks ved å skrive ut verdien på denne indeksen i tidsvektoren.

In [72]:
# tips1: husk funksjonen np.where(). 
# tips2: husk at vi har brukt denne funksjonen før. Du kan altså enten bruke 
# google til å finne dokumentasjonen på hvordan denne funksjonen brukes ELLER 
# du kan finne filen der du jobbet med dette tidligere og se hva du gjorde da.

Lag en figur som viser temperatur fra år 1900 til slutten av tidsperioden. Bruk dokumentasjonen til matplotlib.pyplot til å velge linjefarge, markør og markørfarger.

In [73]:
# tips: Nedbørsoppgaven_del3_plotting_av_tidsserier

I figuren under har jeg lagt til "minor" grid-linjer og spesifisert farge, linjestil og gjennomsiktighet. Gjør de små grid-linjene oransje og gjør hoved-grid-linjene tykkere.

In [74]:
ax=plt.axes()

ax.plot(tid, temp)

ax.set(
  title='Temperatur 1860-2020',
  xlabel='År',
  ylabel='Temperatur [\u2103]', 
  xlim=[1860,2020], 
  ylim=[5.5,10.5]
) 
ax.minorticks_on()
ax.grid(which='minor', color=[.5, .6, .3], alpha=.3, linestyle='-') 
ax.grid(which='major', linestyle='-') 

plt.show() 

Hva er feil med kodecellen under? Svaret finnes i feilmeldingen under. Tips: husk at den mest nyttige informasjonen i en feilmelding sjelden finnes midt i feilmeldingen.

In [75]:
ax=plt.axes()

ax.plot(tid, temp)

ax.set(
  title='Temperatur 1860-2020',
  xlabel='År',
  ylabel='Temperatur [\u2103]', 
  xlim=[1860,2020], 
  ylim=[5.5,10.5]
) 
ax.minorticks_on()
ax.grid(which='minor', color=[.4, .5, 2], alpha=.3, linestyle=':') 
ax.grid(which='major', linestyle='-') 

plt.show() 
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\IPython\core\formatters.py in __call__(self, obj)
  339         pass
  340       else:
--> 341         return printer(obj)
  342       # Finally look for special method names
  343       method = get_real_method(obj, self.print_method)

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py in <lambda>(fig)
  246 
  247   if 'png' in formats:
--> 248     png_formatter.for_type(Figure, lambda fig: print_figure(fig, 'png', **kwargs))
  249   if 'retina' in formats or 'png2x' in formats:
  250     png_formatter.for_type(Figure, lambda fig: retina_figure(fig, **kwargs))

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\IPython\core\pylabtools.py in print_figure(fig, fmt, bbox_inches, **kwargs)
  130     FigureCanvasBase(fig)
  131 
--> 132   fig.canvas.print_figure(bytes_io, **kw)
  133   data = bytes_io.getvalue()
  134   if fmt == 'svg':

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\backend_bases.py in print_figure(self, filename, dpi, facecolor, edgecolor, orientation, format, bbox_inches, pad_inches, bbox_extra_artists, backend, **kwargs)
  2191              else suppress())
  2192           with ctx:
-> 2193             self.figure.draw(renderer)
  2194 
  2195           bbox_inches = self.figure.get_tightbbox(

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\artist.py in draw_wrapper(artist, renderer, *args, **kwargs)
   39         renderer.start_filter()
   40 
---> 41       return draw(artist, renderer, *args, **kwargs)
   42     finally:
   43       if artist.get_agg_filter() is not None:

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\figure.py in draw(self, renderer)
  1861 
  1862       self.patch.draw(renderer)
-> 1863       mimage._draw_list_compositing_images(
  1864         renderer, self, artists, self.suppressComposite)
  1865 

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\image.py in _draw_list_compositing_images(renderer, parent, artists, suppress_composite)
  129   if not_composite or not has_images:
  130     for a in artists:
--> 131       a.draw(renderer)
  132   else:
  133     # Composite any adjacent images together

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\artist.py in draw_wrapper(artist, renderer, *args, **kwargs)
   39         renderer.start_filter()
   40 
---> 41       return draw(artist, renderer, *args, **kwargs)
   42     finally:
   43       if artist.get_agg_filter() is not None:

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\cbook\deprecation.py in wrapper(*inner_args, **inner_kwargs)
  409             else deprecation_addendum,
  410         **kwargs)
--> 411     return func(*inner_args, **inner_kwargs)
  412 
  413   return wrapper

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\axes\_base.py in draw(self, renderer, inframe)
  2745       renderer.stop_rasterizing()
  2746 
-> 2747     mimage._draw_list_compositing_images(renderer, self, artists)
  2748 
  2749     renderer.close_group('axes')

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\image.py in _draw_list_compositing_images(renderer, parent, artists, suppress_composite)
  129   if not_composite or not has_images:
  130     for a in artists:
--> 131       a.draw(renderer)
  132   else:
  133     # Composite any adjacent images together

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\artist.py in draw_wrapper(artist, renderer, *args, **kwargs)
   39         renderer.start_filter()
   40 
---> 41       return draw(artist, renderer, *args, **kwargs)
   42     finally:
   43       if artist.get_agg_filter() is not None:

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\axis.py in draw(self, renderer, *args, **kwargs)
  1167 
  1168     for tick in ticks_to_draw:
-> 1169       tick.draw(renderer)
  1170 
  1171     # scale up the axis label box to also find the neighbors, not

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\artist.py in draw_wrapper(artist, renderer, *args, **kwargs)
   39         renderer.start_filter()
   40 
---> 41       return draw(artist, renderer, *args, **kwargs)
   42     finally:
   43       if artist.get_agg_filter() is not None:

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\axis.py in draw(self, renderer)
  289     for artist in [self.gridline, self.tick1line, self.tick2line,
  290            self.label1, self.label2]:
--> 291       artist.draw(renderer)
  292     renderer.close_group(self.__name__)
  293     self.stale = False

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\artist.py in draw_wrapper(artist, renderer, *args, **kwargs)
   39         renderer.start_filter()
   40 
---> 41       return draw(artist, renderer, *args, **kwargs)
   42     finally:
   43       if artist.get_agg_filter() is not None:

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\lines.py in draw(self, renderer)
  765         gc.set_url(self.get_url())
  766 
--> 767         lc_rgba = mcolors.to_rgba(self._color, self._alpha)
  768         gc.set_foreground(lc_rgba, isRGBA=True)
  769 

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\colors.py in to_rgba(c, alpha)
  187     rgba = None
  188   if rgba is None: # Suppress exception chaining of cache lookup failure.
--> 189     rgba = _to_rgba_no_colorcycle(c, alpha)
  190     try:
  191       _colors_full_map.cache[c, alpha] = rgba

~\Anaconda3\envs\EkteData\lib\site-packages\matplotlib\colors.py in _to_rgba_no_colorcycle(c, alpha)
  275     c = c[:3] + (alpha,)
  276   if any(elem < 0 or elem > 1 for elem in c):
--> 277     raise ValueError("RGBA values should be within 0-1 range")
  278   return c
  279 

ValueError: RGBA values should be within 0-1 range
<Figure size 432x288 with 1 Axes>

Under finner jeg indeksene som deler tidsperioden inn i fire like deler. Men det blir feil når jeg prøver å bruke resultatet til å indeksere tid (for å sjekke at det funket). Hvorfor blir det feil?

In [76]:
indeks=[
  0, 
  len(tid)*1/4, 
  len(tid)*2/4, 
  len(tid)*3/4,
  len(tid)
]

tid[indeks]
---------------------------------------------------------------------------
IndexError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-76-561914ae2bd6> in <module>
   7 ]
   8 
----> 9 tid[indeks]

IndexError: only integers, slices (`:`), ellipsis (`...`), numpy.newaxis (`None`) and integer or boolean arrays are valid indices
In [ ]:
int(indeks[3])
In [ ]:
# Hva om jeg vil konvertere alle elementene i "indeks" til integers?
# Dette går ikke
int(indeks)
In [ ]:
# En verdi av ganger funker
indeks[3]=int(indeks[3])
indeks
In [77]:
# Dette går, men det er ganske tungvindt. 
# Hva om "indeks" var 20 elementer lang?
indeks[1]=int(indeks[1])
indeks[2]=int(indeks[2])
indeks[3]=int(indeks[3])
indeks[4]=int(indeks[4])
In [78]:
indeks
Out[78]:
[0, 40, 80, 120, 160]

Del 2: For-løkker

Vi tar utgangspunkt i problemet over (å finne indeksene som deler tidsperioden vår inn i fire like deler) til å introdusere for-løkker.

Den letteste måten å endre alle elementene i vektoren indeks til integers er ved hjelp av en for-løkke. Dette er nyttig når man skal gjøre samme operasjon flere ganger.

Det finnes en hel oppgave om for-løkker i Ekte Data-filene: Nedbørsoppgaven_Del5_forløkke.ipynb

Aller først et par enkle eksempler:

In [79]:
for ind in range(6): # range(6) er alle heltall fra 0 til 5 (6 heltall)
  print(ind)
0
1
2
3
4
5
In [80]:
list(range(6))
Out[80]:
[0, 1, 2, 3, 4, 5]

Prøv med ekte data:

In [81]:
file='TempBergenYearlyNonan.txt'
temp,tid = loadData(file)
temp=np.squeeze(temp)
In [82]:
# Skriv ut de 6 første verdiene i "temp"
for i in range(6):
  print(temp[i])
8.336363636363636
7.716666666666666
7.758333333333334
6.866666666666667
7.2250000000000005
7.416666666666668
In [83]:
# Sjekk at det stemmer:
temp[:6]
Out[83]:
array([8.33636364, 7.71666667, 7.75833333, 6.86666667, 7.225   ,
    7.41666667])
In [84]:
# for hver indeks [0,1,2,3] print ut temperaturen pluss temperaturen på 
# neste indeks
for k in range(4):
  print(temp[k]+temp[k+1])
16.0530303030303
15.475
14.625
14.091666666666669
In [85]:
# Sjekk at det stemmer:
print(temp[0]+temp[0+1])
print(temp[1]+temp[1+1])
print(temp[2]+temp[2+1])
print(temp[3]+temp[3+1])
16.0530303030303
15.475
14.625
14.091666666666669

Del 2, oppgave 2

Bruk en for-løkke til å printe ut temperatur + gjennomsnittstemperatur til de 10 første temperatur-verdiene

In [ ]:
 

Tilbake til problemstillingen med indeksene:

Vi lager "indeks" på nytt og konverterer alle elementene til integers ved hjelp av en for-løkke

In [86]:
indeks=[
  0, 
  len(tid)*1/4, 
  len(tid)*2/4, 
  len(tid)*3/4,
  len(tid)
]
indeks
Out[86]:
[0, 40.0, 80.0, 120.0, 160]
In [87]:
int(indeks[2])
Out[87]:
80

for-løkker gjør en operasjon mange ganger etter hverandre. Hvor mange ganger bestemmes i den første linjen: for i in range(5) betyr feks at operasjonen skal gjøres fem ganger. range(5) iterer fra 0 til og med 4, altså 5 iterasjoner. i blir da 0 i første iterasjon, 1 i neste iterasjon osv.

In [88]:
for i in range(len(indeks)):
  indeks[i]=int(indeks[i])
  print('i=',i,', indeks[i]=',indeks[i])

indeks
i= 0 , indeks[i]= 0
i= 1 , indeks[i]= 40
i= 2 , indeks[i]= 80
i= 3 , indeks[i]= 120
i= 4 , indeks[i]= 160
Out[88]:
[0, 40, 80, 120, 160]

Nå kan vi f.eks. sammelingne de fire 40-årsperiodene ved å beregne gjennomsnittstemperaturen i hver periode.

In [89]:
for i in range(4):
  mean=np.mean(temp[indeks[i]:indeks[i+1]])
  print('Gj.snitt temp for periode nr.', i, '=', np.round(mean,2))
Gj.snitt temp for periode nr. 0 = 7.26
Gj.snitt temp for periode nr. 1 = 7.37
Gj.snitt temp for periode nr. 2 = 7.65
Gj.snitt temp for periode nr. 3 = 8.23

Gjennomsnittstemperaturen for den siste 40-årsperioden er en hel grad varmere enn gjennomsnittstemperaturen for den første 40-årsperioden.

Vi kan også sammenligne de fire 40-årsperiodene ved å se på en figur:

In [90]:
plt.plot(temp[indeks[0]:indeks[1]], label='1')
plt.plot(temp[indeks[1]:indeks[2]], label='2')
plt.plot(temp[indeks[2]:indeks[3]], label='3')
plt.plot(temp[indeks[3]:indeks[4]], label='4')
plt.legend(ncol=4)
plt.ylabel('Temperatur')
plt.xlabel('Indeks')
plt.show()

Dette kan vi også gjøre med en for-løkke, så slipper vi så mange nesten like kodelinjer:

In [91]:
for i in range(4):
  plt.plot(temp[indeks[i]:indeks[i+1]], label=str(i+1))
plt.legend(ncol=4)
plt.ylabel('Temperatur')
plt.xlabel('Indeks')
plt.show()

Fordelen med for-løkker er at man slipper å skrive så mange nesten helt like kode-linjer.

I eksemplene over har vi brukt for in in range(x). Da er i indeksen til hver iterasjon. Men man kan også la i være faktiske verdier slik som under:

In [92]:
for val in indeks: 
  print(val)

# Sjekk at det er det samme:
indeks
0
40
80
120
160
Out[92]:
[0, 40, 80, 120, 160]

Ved å bruke dette kan man gjøre for-løkken for plotting en del penere:

In [93]:
diff=int(len(tid)/4) # Fordi vi vet at vi har delt tidsserien inn i fire like deler
diff
Out[93]:
40
In [94]:
for ind in indeks[:-1]:
  plt.plot(temp[ind:ind+diff], label=str(ind))
plt.legend(ncol=4)
plt.ylabel('Temperatur')
plt.xlabel('Indeks')
plt.show()

Del 2, oppgave 4

 • Bruk en forløkke til å dele tidsserien inn i 5 like lange deler.
 • Bruk er for-løkke til å plotte alle de 5 periodene i samme figur.
In [ ]:
 

I blant trenger man både en faktisk verdi og indeksen. Da kan man bruke enumerate istedet for range:

In [95]:
for count, val in enumerate(indeks):
  print('count:', count, 'val:', val)
count: 0 val: 0
count: 1 val: 40
count: 2 val: 80
count: 3 val: 120
count: 4 val: 160

Ved å bruke dette kan man gjøre begge de to siste stegene vi har gjort over (1: konvertere til integers og 2: plotte) inne i samme løkke.

In [96]:
indeks=[
  0, 
  len(tid)*1/4, 
  len(tid)*2/4, 
  len(tid)*3/4,
  len(tid)
]
indeks
Out[96]:
[0, 40.0, 80.0, 120.0, 160]
In [97]:
for count, val in enumerate(indeks[:-1]):
  ind=int(val) # konverter indeksen til integer
  plt.plot(temp[ind:ind+diff], label=str(ind))

plt.legend(ncol=4)
plt.ylabel('Temperatur')
plt.xlabel('Indeks')
plt.show()  

For å gjøre poenget med for-løkker enda tydeligere: Hva om vi vil beregne gjennomsnitt og standardavvik for ti-årsperiode, og så lage en figur over alle disse punktene?

In [98]:
# lag ny indekseringsvektor: 
diff=10 # Fordi vi vet at vi vil se på tiårsperioder

# Vi bruker np.arange fordi vi vet tidssteget vi vil ha
# syntaksen er: np.arange(start, stop, step)
indeks=np.arange(0, len(tid), diff) 
indeks
Out[98]:
array([ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
    130, 140, 150])
In [104]:
for count, val in enumerate(indeks):
  # Når f.eks. val=30 blir linjen under: np.mean(temp[30:30+10]), som er 
  # tiårsperiode nr 4. 
  mean=np.mean(temp[val:val+diff]) 
  std=np.std(temp[val:val+diff])
  
  # Vi vil plotte punktene midt i perioden de representerer. Derfor finner vi
  # verdien til "tid" ikke ved f.eks. 30 eller 40, men på indeks nr 35. 
  tid_mean=tid[int(val+diff/2)] 

  
  plt.plot(tid_mean, mean, 'rp')
  plt.plot(tid_mean, mean+std, 'cp')
  plt.plot(tid_mean, mean-std, 'cp')

  
# TIPS: Hvis vi satte label-navn i plottelinjene over ville legend blitt 
# veldig fordi hvert eneste punkt ville fått en linje i legend. I slike 
# tilfeller kan man plotte NaN-punkt og angi markørstil som matcher de 
# faktiske punktene man vil ha i legend. 
plt.plot(np.nan, np.nan, 'rp', label='mean')
plt.plot(np.nan, np.nan, 'cp', label='mean +\- std')
plt.legend()

plt.ylabel('Temperatur')
plt.xlabel('År')
plt.show()

Det ville vært lettere å se på denne figuren om det var linjer mellom punktene. For å få det til må vi lagre verdiene til mean og std i egne vektorer slik at vi kan plotte dem i sin helhet etter at vi har beregnet alle.

In [105]:
# Lag to vektorer som kan fylles med verdier: 
# En for gjennomsnitt og en for std. 
mean=np.zeros(len(indeks))
std=np.zeros(len(indeks))
tid_mean=np.zeros(len(indeks))
In [106]:
for count, val in enumerate(indeks):
  mean[count]=np.mean(temp[val:val+diff])
  std[count]=np.std(temp[val:val+diff])
  tid_mean[count]=tid[int(val+diff/2)]
  
# plot linjene og punktene 
plt.plot(tid_mean, mean, 'rp', linestyle='-', label='mean')
plt.plot(tid_mean, mean+std, 'cp', linestyle='-', label='mean +\- std')
plt.plot(tid_mean, mean-std, 'cp', linestyle='-')

plt.ylabel('Temperatur')
plt.legend()
plt.xlabel('År')
plt.show()

Del 2, oppgave 5

 • Bruk den metoden du vil til å dele tidsperioden inn i 16 like lange perioder.
 • Lag en figur som tilsvarer den over

 • Gjør det samme igjen, men del perioden inn i 5 like lange perioder. Hva slags informasjon får du fra de forskjellige figurene? Hva er tydligs i den siste figuren vs den første, og motsatt?

In [ ]:
 

Andre løkker

Det finnes flere løkker enn for-løkker, f.eks. if-løkker. Denne oppgaven fokusere ikke på dette, men her er et kort eksempel for å vise hvordan det fungerer:

In [107]:
diff=3
if diff==3:
  print(diff)
3
In [108]:
if diff==4:
  print(diff)
elif diff > 4:
  print(diff)
else:
  print('diff is not equal or larger than 4')
diff is not equal or larger than 4

Vi kan bruke en if-løkke dersom vi f.eks. vil plotte en linje med punkter som skal være røde om det er varmere enn gjennomsnittet, og blå om det er kaldere enn gjennom snittet:

In [110]:
mean=np.mean(temp)

plt.plot(tid, temp, label='Temperatur')
for count, T in enumerate(temp):
  if T > mean:
    plt.plot(tid[count], T, 'rp')
  elif T < mean:
    plt.plot(tid[count], T, 'bp')

plt.plot(np.nan, np.nan, 'rp', label="warmer than mean")
plt.plot(np.nan, np.nan, 'bp', label='colder than mean')
plt.legend()

plt.hlines(mean, 1860, 2020, 'k', alpha=.3)
plt.ylabel('Temperatur')
plt.xlabel('År')
plt.show()

Her kunne man imidlertid også brukt indeksering:

In [111]:
plt.plot(tid, temp, label='Temperatur')
plt.plot(tid[temp>mean], temp[temp>mean], 'rp')
plt.plot(tid[temp<mean], temp[temp<mean], 'bp')

plt.plot(np.nan, np.nan, 'rp', label="warmer than mean")
plt.plot(np.nan, np.nan, 'bp', label='colder than mean')
plt.legend()

plt.hlines(mean, 1860, 2020, 'k', alpha=.3)
plt.ylabel('Temperatur')
plt.xlabel('År')
plt.show()

Slike metoder kan være veldig gode for å vise endringer eller spesielle perioder. Figuren over viser for eksempel tydelig at det har blitt varmere mot slutten av tidsperioden.

Del 3: Scatterplot

Tidsserier er ikke den eneste måten å presentere data på! Vi så litt på scatterplots allerede i Del5_sol_temp_nedbør, og her ser vi videre på hvordan det kan være hjelpsomt for å undersøke sammenhenger mellom variabler.

Vi laster inn et nytt datasett: Nedbørsdata.

In [112]:
file='PrecipVestlandYearlyNonan.txt'
precip, tid_p = loadData(file)

file='TempBergenYearlyNonan.txt'
temp,tid_t = loadData(file)

temp=np.squeeze(temp)
precip=np.squeeze(precip)
In [113]:
# undersøk start og slutt til de to tidsseriene
print(tid_p[0])
print(tid_p[-1])
print(tid_t[0])
print(tid_t[-1])
1899.0
2020.0
1861.0
2020.0
In [114]:
# Finn indeksen der tid_t er lik det første året i tid_p
start=np.where(tid_t==tid_p[0]) 
# [0][0] må med for å få tak i kun tallet og ikke alle parantesene rundt
start=start[0][0] 

# Slett starten av temperatur-tidsserien, slik at både temp og nedbør starter
# samme år
temp=temp[start:] 
tid_t=tid_t[start:]

tid_t[0], tid_p[0]
Out[114]:
(1899.0, 1899.0)

Lag et scatterplot

In [115]:
ax=plt.axes()
ax.scatter(temp,precip)
ax.set(
  title='Temperatur og nedbør 1899-2020',
  ylabel='Nedbør [mm]',
  xlabel='Temperatur [\u2103]', # \u2103 er koden for grader celcius. 
) 
plt.show()

Som i oppgaven Del5_sol_temp_nedbør fargekoder vi prikkene.

In [116]:
# cmap står for "colormap". Definer hvilken fargeskala du vil bruke. 
cmap=cm.get_cmap('plasma', len(temp)) 

# Definer at fargeskalaen skal basere seg på tidsvektoren din
colors = tid_t 

ax=plt.axes()

# Plot nedbør som en funksjon av temperatur. Fargeskalaen settes til "colors"
# (definert rett over), fargekartet settes til cmap som definert over, 
# og du setter min og maks grenser til fargeksalaen. 
sc=ax.scatter(
  temp, precip,
  c=colors, cmap=cmap,
  vmin=min(colors), vmax=max(colors),
) 
ax.set(
  title='Temperatur og nedbør 1899-2020',
  ylabel='Nedbør [mm]',
  xlabel='Temperatur [\u2103]', # \u2103 er koden for grader celcius. 
  xlim=(5.5, 10), 
  ylim=(60,225)
) 

# Plot fargeskalaen
plt.colorbar(sc, label='År') 

plt.show()

Del 3, oppgave 6

Hvordan har forholdet mellom temperatur og nedbør endret seg over tid?

Bytt om få skriptet over slik at tid er langs x-aksen, temperatur langs y-aksen, og nedbør er fargekodet. Bruk et annet fargekart enn i figuren over. Tips: redefiner xlim og ylim

In [ ]:
 

Hvilken figur synes du viser forholdet mellom nedbør og temperatur best?

Hvis man hovedsakelig er interessert i for eksempel endring i temperatur med tid, men gjerne vil vise at dette henger sammen med nedbør kan man inkludere tidsserien i scatterplottet. Dette drar oppmerksomheten mot tidsserien, men man kan likevel se at det var tørrere i starten av tidsperioden.

I linjen sc=ax.scatter(...) i cellen under definerer vi et par nye ting:

 • s=50 gir størrelsen til prikkene (s: size)
 • zorder=2.5 gjør at prikkene kommer oppå linjen. Default er at linjer kommer oppå prikker: ulike element har bestemte plasser i er plotte-hierarki i matplotlib. Men denne rekkefølgen kan endres ved å oppgi zorder (z-order: rekkefølge i z-retning, som tilsvarer lag på figuren).
In [117]:
cmap=cm.get_cmap('YlGnBu',len(temp)) 
colors = precip 

# definer størrelsen til figuren, som i oppgaven Del5_sol_temp_nedbør
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))

# plot tidsserien
plt.plot(tid_t, temp, linewidth=1, color=[.8, .8, .8])


sc=ax.scatter(
  tid_t, temp,
  s=50,
  c=colors, cmap=cmap,
  vmin=min(precip), vmax=max(precip),
  zorder=2.5
) 
ax.set(
  title='Temperatur og nedbør 1899-2020',
  ylabel='Temperatur [\u2103]',
  xlabel='År', # \u2103 er koden for grader celcius. 
  xlim=(tid_t[0], tid_t[-1])
) 
plt.colorbar(sc, label='Nedbør [mm]') # denne linjen gjør at fargeskalaen vises til høyre. 


plt.show()

Det kan også være nyttig å inkludere linjer for gjennomsnitt og standardavvik. Dette gjør det er tydelig å hva som er mer enn og mindre enn gjennomsnittet.

In [118]:
# cmap står for "colormap". Definer hvilken fargeskala du vil bruke. 
cmap=cm.get_cmap('plasma', len(temp)) 

# Definer at fargeskalaen skal basere seg på tidsvektoren din
colors = tid_t 

ax=plt.axes()

# Plot nedbør som en funksjon av temperatur. Fargeskalaen settes til "colors"
# (definert rett over), fargekartet settes til cmap som definert over, 
# og du setter min og maks grenser til fargeksalaen. 
sc=ax.scatter(
  temp, precip,
  c=colors, cmap=cmap,
  vmin=min(colors), vmax=max(colors),
  zorder=2.5
) 
ax.set(
  title='Temperatur og nedbør 1899-2020',
  ylabel='Nedbør [mm]',
  xlabel='Temperatur [\u2103]', # \u2103 er koden for grader celcius. 
  xlim=(5.5, 10), 
  ylim=(60,225), 
) 

# Plot fargeskalaen
plt.colorbar(sc, label='År') 

# Inkluder linjer for gjennomsnitt og standardavvik. 
plt.vlines(np.mean(temp), 60, 225, color=[.6, .6, .6])
plt.vlines(np.mean(temp)+np.std(temp), 60, 225, color=[.6, .8, .8])
plt.vlines(np.mean(temp)-np.std(temp), 60, 225, color=[.6, .8, .8])
plt.hlines(np.mean(precip), 5.5, 10, color=[.6, .6, .6])
plt.hlines(np.mean(precip)+np.std(precip), 5.5, 10, color=[.6, .8, .8])
plt.hlines(np.mean(precip)-np.std(precip), 5.5, 10, color=[.6, .8, .8])
plt.show()

Del 3, oppgave 7

La temperatur definere fargeskalane og lag et nytt scatterplot. Prøv deg frem for å vise tydlig en sammenheng du vil fokusere på.

 • Vil du inkludere tidslinjen?
 • Hvilket fargekart vil du bruker?
 • Størrelse på prikkene?
 • Rekkefølge på elementene i figuren?
 • Hvilke variabler langs x- og y-aksene?
 • Linjer for gjennomsnitt/standardavvik?
In [ ]:
 

Last ned og prøv selv:

Åpne i github