Polarbøyen – Stasjon M

Gjennom prosjektet «Polarbøyen» finansiert av Norges forskningsråd sender en operasjonell havovervåkingsbøye data fra hav og atmosfære i sann tid via satellittoverføring. Bøyen er plassert nær stasjon M i Norskehavet, og data herfra er fritt tilgjengelig for alle, både forskere og andre interesserte. Polarbøye-prosjektet er ledet av Havforskningsinstituttet i nært samarbeid med Universitetet i Bergen.

Figur 1: Posisjonen til stasjon M i Norskehavet

Posisjonen til stasjon M i Norskehavet. Bilde: Google maps

Denne filen inneholder data fra polarbøyen for julen 2015 med to timers mellomrom: Stasjon-M-data. Alle oppgaver som løses i GeoGebra kan sammenlignes med denne nettsiden for å sammenligne resultatene: Havforskningsinstituttet

Vindhastigheten er et gjennomsnittsmål for vinden i totimers-intervallet, mens vindkastene måler den maksimale verdien for vind i intervallet.

1. Last filen inn i GeoGebra og plott vindhastigheten og vindkast på y-aksen mot tidspunkt på x-aksen. Viser grafene for vind og vindkast lik oppførsel? Vil du si at vindkast kan få en mye høyere verdi enn gjennomsnittsvind?

Signifikant bølgehøyde er et mål på gjennomsnittet av den høyeste tredjedelen av bølgene. Dette skal tilsvare den bølgehøyden som en trent observatør (for eksempel en sjømann) vil anslå bølgehøyden til.

2. Plott vindhastighet og signifikant bølgehøyde. Hvilken relasjon har disse to variablene? Tolk svaret. Hvilke andre faktorer enn vindhastighet kan forårsake endringer i bølgehøyde? Tenk over svaret, gå så til yr.no for detaljert svar.

3. Plott signifikant bølgehøyde mot maksimal bølgehøyde. Hvor stor er den prosentvise forskjellen mellom signifikant bølgehøyde og maksimal bølgehøyde på det mest ekstreme?

Konduktivitet er et mål for et stoffs evne til å lede elektrisitet. Konduktiviteten til vann er tilnærmet proporsjonal med trykket til vann:

κ \( \propto \) ap,

der κ er konduktiviteten [mS/cm], a er en konstant og p er trykk [Pa].

Trykket p kan relateres til temperatur ved hjelp av den ideelle gassloven:

pV=nRT,

der V er volumet [m\( ^3 \)], n er stoffmengden [mol], R = 8.314 er den universelle gasskonstanten [J/kg mol] og T er temperatur [K].

4. Finn et uttrykk for hvordan konduktivitet avhenger av temperatur.

5. Plott konduktivitet og vanntemperatur på 1 meters dyp. Stemmer resultatet overens med uttrykket du fant for relasjon mellom konduktivitet og temperatur i Oppgave 4 (volumet kan betraktes som konstant)?

Tettheten til vann kan relateres til volum ved hjelp av formelen:

ρ=m/V,

der ρ er tettheten, m er massen og V er volumet.

6. Sett formelen over inn i uttrykket du fant i Oppgave 4 for å finne et uttrykk for konduktivitet relatert både til temperatur og tetthet.

7. Hvilken annen endring av vanntilstand kan føre til endring i konduktivitet enn endring av temperatur? Altså, med andre ord, hvilken endring av vanntilstand kan føre til økt tetthet? Hint: En endring av mengden av et stoff det finnes mye av i havet.

Polarbøyen M

Polarbøyen M


Kilder :

Data hentet fra Havforskningsinstituttets nettsider (www.imr.no/forskning/forskningsdata/stasjonm/view.html).