Ekte data

Oppgaver med tall fra naturen

Temperatur og CO2

CO2
Bilde: www.colourbox.com

Hvordan har den globale temperaturen variert fra 1851 til i dag? Vi skal i denne oppgaven studere global temperatur og hvordan CO2-mengden i atmosfæren har variert, og se om vi kan se noen sammenheng mellom disse.

1. Last inn temperaturdata i GeoGebra og tegn grafen (fjern navn og objekt på alle punktene). Verdiene gir globalt, årlig avvik fra gjennomsnittet (til perioden 1961-1990). Beskriv hovedtrekkene til den globale temperaturutviklingen. Når var temperaturen på sitt høyeste, på sitt laveste, osv…

2. Bruk GeoGebra og finn ved regresjon den rette linjen som passer best til datapunktene. Hva er uttrykket for den rette linjen? Synes du dette er en god tilnærming til temperaturdataene?

3. Fra grafen ser vi at temperaturen øker raskere etter 1960. Lag en ny regresjonslinje, men bruk kun verdiene fra og med 1960. Hva er uttrykket til linjen?

Det har vært mye snakk om det såkalte togradersmålet i media. Det innebærer at man har forpliktet seg til å holde seg under en temperaturøkning på maksimum to grader fra førindustriell tid (du kan lese mer og se film her). I denne sammenheng blir førindustriell tid gjerne satt til 1850.

4. Når vil avviket være 2.17°C (da har temperaturen økt 2°C fra 1851) i følge begge regresjonslinjene? Hvor realistiske er disse? Diskuter.

Figuren ovenfor viser temperaturutviklingen i rød farge sammen med CO2-innholdet i atmosfæren i blå farge. Den siste delen av CO2-kurven (den som svinger opp og ned) viser CO2-innholdet fra direkte målinger. For å beregne CO2-innholdet før 1959, har iskjerner fra Antarktis og Grønland blitt benyttet. Den glatte, blå linjen viser disse verdiene. Benevningen til CO2-innholdet er ppm som står for ‘parts per million’ (antall deler CO2 av en million deler luft). Dette betyr at 400 ppm (eller 400 milliondeler) er det samme som at det er 0.04 prosent CO2 i luften.

5. Vi ser at både temperaturen og CO2-innholdet har en stigende trend, spesielt etter 1960. Finn grafisk stigningstallet som passer til CO2-innholdet for perioden etter 1960 (den blå linjen).

En fin og kort dansk film som forklarer sammenhengen mellom temperatur og CO2-innholdet i atmosfæren kan du se her.

6. Hvis utviklingen fortsetter på samme måte som den har gjort fra 1960 til i dag, hvilken temperaturøkning vil en økning av CO2 til 450 ppm tilsvare? Tips: Bruk stigningstallene du har funnet til regresjonslinjen til temperatur og CO2-innhold for perioden etter 1960 (oppgave 3. og 5.)

7. Noen hevder at global temperatur ikke øker. Disse viser gjerne til perioden fra og med 1998 til og med 2013. Lag en regresjonslinje for global temperatur for denne perioden. Hva er uttrykket til linjen? Basert på dette, hva mener du om påstanden om at global temperatur ikke øker?


Temperaturdata hentet fra: 

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/

CO2-data hentet fra:  

ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/icecore/antarctica/law/law_co2.txt

Vedlegg


6 Comments

CO2-data er ikkje lagt til som vedlegg. Kan du laste den opp?

På forhånd, takk.

  Stigningstallet for CO2 skal du finne grafisk i oppgave 5, ved å lese av kurven. Du trenger ikke å lage din egen figur, øvelsen består i å beregne stigningstallet ved å lese av den ferdige figuren. Du trenger heller ikke å finne hele likningen, bare stigningstallet. Tanken var å gi deg øvelse i å finne stigningstall på to ulike måter, både fra tall og fra figur. (Dersom du ønsker å se på CO2 dataene, finner du de i lenken under.)

   Hei, selv om det ikke er tenkt i utgangspunktet at man skal lage sin egen figur hvor CO2-verdiene framkommer, ønsket jeg å likevel å gjøre dette. Jeg fant da at lenken som er vist til her, framstiller verdiene til CO2 på ulike vis. Når jeg kopierer tallene, kan jeg få verdiene fram til 1978 i to egne kolonner, og de er lette å bearbeide. Verdiene fra 1958 (hvor det er flere avlesninger) får jeg opp som mange verdier i en celle. Dette medfører at det er endel ekstraarbeid for å bruke disse. Jeg regner med at de er lagt inn i ulike kolonner, hadde det vært mulig å bevare denne egenskapen når man legger dette ut?

    mm

    Hei!

    Lenkene til sidene med CO2-data er lagt inn som en referanse for å vise hvor dataene kommer fra. For å gjøre det enklere å jobbe videre med tallene, har vi laget en fil med CO2-data. Gøy at du vil bruke tallene videre!

Oppdatert endring av global overflatetemperatur, relativt til middelperioden 1961-1990 (gjerne kalt middelperiode eller normalperiode, er tilgjengelig fra siden http://folk.uib.no/ngfhd/Climate/Figs/ektedata-global-temperatur-giss.txt.

…og her oppdaterte målinger av atmosfærens innhold av CO2 i milliondeler («parts per million»). Fra iskjerner for perioden 1832-1972: http://folk.uib.no/ngfhd/Climate/Figs/ektedata-law_co2.txt (fra Law Dome stasjonen i Antarktis). Fra Mauna Loa, Hawaii (månedsverdier til og med mai 2017): http://folk.uib.no/ngfhd/Climate/Figs/ektedata-co2_mm_mlo.txt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *