VM i Falun

 

Foto: LZ6387 under CC BY-SA 4.0

Foto: LZ6387 under CC BY-SA 4.0

 

I denne oppgaven skal vi se hvordan temperaturen har endret seg på den nordlige halvkule fra 1881-2014. Vi skal også se hvordan temperaturen i Falun har variert de årene det har blitt arrangert VM i nordiske grener der.

1.   Last inn temperaturdata i GeoGebra (lagre dem i regnearket). Lag en liste med punkt av dataene, sånn at de markeres i koordinatsystemet. Juster aksene sånn at du ser begge aksene og alle punktene (x-aksen bør vise årene fra ca. 1870 til ca. 2040. Lås y-aksen til kanten sånn at du ser den også). Du kan gjerne fjerne navnet på punktene.

x-verdiene viser årene fra 1881. y-verdiene er gitt som temperaturavvik (dvs. avvik fra gjennomsnittet til perioden 1951-1980) for vintermånedene (des-feb) på den nordlige halvkule.

2.   Tegn inn en polylinje som passer til punktene.

3.   Beskriv temperaturutviklingen i grove trekk. Er det noen perioder som utmerker seg? Er det noen år som har spesielt høyt eller spesielt lavt avvik? Hvordan har temperaturutviklingen vært de siste 30 årene av denne perioden sammenliknet med de første 30 årene?

4.   Bruk regresjonsverktøyet i GeoGebra til å tegne inn den rette linjen som passer best til datapunktene. Hva er likningen til denne linjen?

5.   Når vil temperaturavviket nå 2°C i følge denne linjen?

Ski-VM har blitt arrangert i Falun fire ganger: i 1954, 1974, 1993 og 2015.
For vintermånedene disse årene var det gjennomsnittlige temperaturavviket (fra gjennomsnittstemperaturen på den nordlige halvkule for perioden 1951-1980) på henholdsvis 
0,  -0.17, 0.17 og 0.96°C.

6.   Legg til temperaturdataene for Falun som punkter i det samme koordinatsystemet som du brukte over. Sett navn på punktene (bruk årstallet).

7.   Hvilket VM har vært varmest og hvilket har vært kaldest? Hva er temperaturforskjellen mellom disse?

8.   Bruk nå kun temperaturdataene fra fra de fire VM-årene i Falun og lag en ny regresjonslinje. Sammenlikne den nye linjen med linjen du lagde i punkt 4. Hva forteller stigningstallene de, og hvorfor er de forskjellige?

Vi ser at det har blitt arrangert VM i Falun ca. hvert 20. år siden 1954. Vi antar at det blir arrangert et nytt VM i Falun i 2035.

9.   Hva vil temperaturavviket bli i Falun og på den nordlige halvkule i 2035 ifølge de to linjene du har laget? Hvor realistisk er dette?. Diskuter.

 

___________________________________________________________________________

Temperaturdata hentet fra:

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/NH.Ts+dSST.txt